Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Definities
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen DYZLE en Afnemers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het (doen) verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze voorwaarden dienen door DYZLE schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.
  • Onder DYZLE worden begrepen DYZLE Operations B.V. en DYZLE Services B.V.
  • Onder Afnemer wordt begrepen elke (rechts)persoon die aan DYZLE een opdracht tot levering van goederen of verrichting van diensten heeft verstrekt of zal verstrekken, met inbegrip van diens werknemers, vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.
  • Onder Platform dan wel PAAS (platform as a service) wordt begrepen het ASP/SAAS platform waar afnemers van DYZLE op in kunnen loggen om hun geregistreerde informatie te raadplegen.
  • Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn voor DYZLE niet verbindend, tenzij DYZLE zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
  • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen niet beinvloeden en zullen partijen een nadere vervangende bepaling overeenkomen die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigende bepaling.
  • Onder Gebruiker wordt begrepen: de Afnemer of een bij haar in dienst zijnde werknemer.
  • Onder Application Service Provider (ASP) en Software as a Service (SAAS) wordt verstaan: het door DYZLE ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan Afnemer via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Afnemer een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.
  • Onder Computerservice wordt verstaan: de automatische verwerking van gegevens met behulp van door DYZLE beheerde programmatuur en apparatuur.
 2. Offertes en Prijsopgaven
  • Alle aanbiedingen van DYZLE zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is vermeld
  • Alle door DYZLE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  • Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. opgegeven in prijslijsten, circulaires en offertes gelden bij benadering.
 3. Overeenkomsten en wijzigingen
  • DYZLE is slechts gebonden door schriftelijke overeenkomsten. Alleen de Afnemer kan zich tegenover DYZLE beroepen op rechten uit of in verband met de met DYZLE gesloten overeenkomst. DYZLE is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen (eventueel aan haar gelieerde ondernemingen).
  • Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan DYZLE worden doorgegeven.
  • Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door DYZLE verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daar geen enkel recht aan ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. DYZLE kan echter naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.
  • Overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van diensten door DYZLE hebben een initiële duur van vijf jaren na aansluiting van de daarmee verband houdende apparatuur, tenzij anders is overeengekomen.
  • Tenzij de overeenkomst door een van de partijen schriftelijk of per e-mail drie maanden voor het einde van voornoemde of opvolgende termijnen is opgezegd wordt deze telkens met de duur van een jaar verlengd.
 4. Levering
  • Alle door DYZLE genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij DYZLE bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt DYZLE niet in verzuim. DYZLE is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen DYZLE en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 5. Toegang tot het Platform
  • DYZLE zal aan Afnemer de tussen partijen overeengekomen diensten op het gebied van Application Service Provider, Software as a Service en/of Computerservice verlenen alsmede toegang tot het Platform verlenen overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen specificaties. Na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen wordt aan Afnemer de toegang tot het Platform verleend.
  • DYZLE is te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van de overeengekomen dienst inzake toegang tot het Platform te wijzigen indien hij dat om technische of bedrijfseconomische redenen wenselijk acht.
  • DYZLE is te allen tijde gerechtigd de inhoud, de functionaliteiten en de omvang van het Platform te wijzigen indien hij dat om technische of bedrijfseconomische redenen wenselijk acht.
  • Alle diensten van DYZLE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst DYZLE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  • Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Afnemer staan.
  • Afnemer dient te beschikken over de voor toegang tot het Platform geschikte faciliteiten zoals – maar niet daartoe beperkt – adequate apparatuur en programmatuur.
  • DYZLE verstrekt aan Afnemer de codes en instellingen die nodig zijn om vanuit het (computer) systeem van Afnemer toegang te bewerkstelligen tot het Platform. Afnemer zelf draagt zorg voor de juiste invoering van deze codes en instellingen in zijn (computer)systeem.
  • DYZLE zal zich naar beste vermogen inspannen om de tussen partijen overeengekomen vaste en/of mobiele telecommunicatiedienst te distribueren.
  • DYZLE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  • Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Afnemer zal DYZLE steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van DYZLE zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door DYZLE gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.
 6. Apparatuur van DYZLE
  • Direct waarneembare schade of manco’s dienen door de Afnemer bij aankomst van de goederen direct aan de vervoerder vermeld te worden op de bij de goederen behorende vrachtbrief danwel dient het terstond gemeld te worden aan DYZLE.
  • Bezwaren over geleverde zaken dienen binnen acht dagen na oplevering dan wel levering schriftelijk en gemotiveerd aan DYZLE gemeld te worden. Voor het geval het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn ontdekt had kunnen worden geldt een termijn van acht dagen vanaf het moment dat die grond redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden.
  • Niet tegenstaande het voorgaande zal DYZLE in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van 3 maanden na verzending van de apparatuur. Bij gebreke van tijdige melding van de klachten vervalt elke aansprakelijkheid van DYZLE en wordt de overeenkomst geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.
  • DYZLE behoudt zich het recht voor om gedurende een periode van 6 maanden na inwerkingstelling van de geleverde apparatuur deze naar eigen inzicht zonder meerkosten te vervangen of wijzigen, zonder dat de overeengekomen afspraken en voorwaarden worden aangetast.
  • Enige onderhoudsverplichtingen van DYZLE kunnen uitsluitend voortvloeien uit een tussen partijen schriftelijk overeengekomen onderhoudsovereenkomst.
  • De verplichting tot onderhoud binnen de overeengekomen tarieven strekt zich uitsluitend uit tot de apparatuur welke is opgenomen in de actuele overeengekomen apparatuurlijst van Afnemer. Afnemer draagt er in overleg met DYZLE zorg voor dat de apparatuurlijst steeds accuraat blijft. In het geval DYZLE onderhoudswerkzaamheden uitvoert ten aanzien van apparatuur welke op het moment van de werkzaamheden niet in de apparatuurlijst is vermeld, zal DYZLE deze werkzaamheden op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven uitvoeren.
  • Indien voor de apparatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat in de gebruiksvergoeding van de apparatuur onderhoud is inbegrepen, zal Afnemer overeenkomstig de gebruikelijke procedures van DYZLE geconstateerde gebreken in de apparatuur gedetailleerd aan DYZLE melden. Na ontvangst van de melding zal DYZLE naar beste vermogen gebreken trachten te herstellen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door DYZLE te bepalen wijze en termijn aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. DYZLE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
  • DYZLE kan haar gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan DYZLE toe te rekenen oorzaken of indien de apparatuur door anderen dan DYZLE is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
  • Kosten voor gewijzigde en/of nieuwe versies van apparatuur die benodigd zijn voor de werking en/of het onderhoud van het systeem, alsmede de werkzaamheden als gevolg van gewijzigde en/of nieuwe versies van die apparatuur, waaronder het aanbrengen van noodzakelijke wijzigingen in het systeem, komen voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  • Indien Afnemer niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de apparatuur een onderhoudsovereenkomst met DYZLE is aangegaan, kan DYZLE door Afnemer niet gehouden worden alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan op een later moment.
 7. Apparatuur van derden
  • Indien en voor zover DYZLE (standaard) apparatuur van derden aan Afnemer levert of ter beschikking stelt, zullen, tenzij door DYZLE schriftelijk aan Afnemer anders is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden zijn veelal ingesloten in de verpakking van desbetreffende apparatuur. Voorts zal DYZLE deze voorwaarden aan Afnemer op zijn verzoek toezenden.
 8. Verplichtingen Afnemer
  • De Afnemer verschaft tijdig, doch in ieder geval voor aanvang van de installatiewerkzaamheden de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het systeem en de installatiewerkzaamheden en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Afnemer.
  • De Afnemer draagt zorg voor de aansluiting van het systeem c.q. de installaties op een openbaar telecommunicatienetwerk. De (aansluit)kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn voor rekening van de Afnemer. Indien schriftelijk overeengekomen zal DYZLE aanwijzingen geven ten aanzien van bedoelde aansluiting op een openbaar telecommunicatienetwerk en/of sim kaarten ter beschikking stellen om GPRS communicatie te faciliteren. Te allen tijde draagt de Afnemer zorg voor een behoorlijke internetverbinding ten behoeve van de Y-Gate Ethernet. Indien de communicatie van de Y-Gates via de eigen internetverbinding (ADSL, Kabel en/of Glasvezel) van de Afnemer loopt, is de Afnemer te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte werking van deze verbinding. Wanneer bij installatie deze verbinding niet beschikbaar is zal een Gate met GPRS verbinding geplaatst worden. De (maandelijkse) meerkosten hiervan komen voor rekening van de Afnemer.
  • De Afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige werkzaamheden) en/of leveringen welke niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, maar wel noodzakelijk zijn voor de correcte en tijdige uitvoering van de installatiewerkzaamheden door DYZLE, zodanig en tijdig worden verricht, dat de installatiewerkzaamheden geen vertraging of hinder ondervinden en indien (valt te verwachten dat) niettemin vertraging ontstaat als bedoeld in dit artikel, dient de Afnemer DYZLE hiervan terstond in kennis te stellen.
  • Indien de aanvang en de voortgang van de installatiewerkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Afnemer verantwoordelijk is, dient de daaruit voor DYZLE eventueel voortvloeiende schade door de Afnemer te worden vergoed mits deze schade in direct verband staat tot de vertraging. Zowel Afnemer als DYZLE zullen zich inspannen om schade als voornoemd zoveel mogelijk te beperken.
  • De Afnemer is aansprakelijk voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn aangevoerd door DYZLE of derden waar DYZLE gebruik van maakt bij de installatiewerkzaamheden en door Afnemer worden beheerd, tenzij dergelijke schade en/of dergelijk verlies toerekenbaar is aan DYZLE.
  • De Afnemer staat DYZLE toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de plaats van installatie of aan het systeem aan te brengen, gedurende de termijn dat DYZLE (installatie- en/of onderhouds-) werkzaamheden uitvoert.
  • Afnemer garandeert dat hij ervoor zorg draagt dat de roerende en/of onroerende zaak alwaar DYZLE de installatie (gaat) verricht(en), voldoet aan de Nederlandse regelgeving, inclusief bouw- en arbowetgeving.
  • Afnemer is verantwoordelijk en draagt de kosten voor alle aanvragen verband houdend met de voor de installatie en het systeem noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en lokaal aanvullende eisen gesteld vanuit overheids- en/of nutsbedrijfwege en het daarvoor te verrichten tekenwerk die voor de opzet van het systeem zijn vereist.
 9. Oplevering
  • Het systeem wordt als opgeleverd beschouwd:
 1. a) hetzij wanneer DYZLE aan de Afnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) kennis heeft gegeven dat de installatiewerkzaamheden voltooid zijn, en Afnemer het systeem heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
 2. b) hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat DYZLE schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan de Afnemer heeft verklaard dat de installatiewerkzaamheden voltooid zijn, en Afnemer heeft nagelaten het systeem binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 3. c) hetzij wanneer visuele controle van het systeem door DYZLE heeft plaatsgevonden en een proces-verbaal van oplevering is opgesteld en is overhandigd aan de Afnemer.
 • Gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn, als bedoeld in artikel (Garantie) en die het functioneren van het systeem niet substantieel beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 • Oplevering ontslaat DYZLE van alle aansprakelijkheid voor gebreken, tenzij Afnemer aantoont dat hij dergelijke gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had kunnen en/of moeten ontdekken.
 1. Garantie
  • DYZLE staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provider en/of Software as a Service door DYZLE gebruikte programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.
  • DYZLE is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens.
  • DYZLE staat er niet voor in dat Afnemer te allen tijde ongestoorde en onbeperkte toegang heeft tot het Platform.
  • DYZLE staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van vaste en mobiele telecommunicatienetwerken.
  • Alle diensten van DYZLE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst DYZLE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  • Tenzij anders overeengekomen is Afnemer verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Afnemer staan.
  • Het is een natuurkundig gegeven dat bij elektronische communicatiediensten zoals mobiele communicatiediensten, de mogelijkheid om een verbinding op te bouwen of in stand te houden en de kwaliteit van de verbinding niet op iedere plaats en op elk moment gelijk of toereikend is. DYZLE spant zich in om voor zover door haar gebruik wordt gemaakt van diensten van derden (telecom providers, kabelmaatschappijen etc.) de kans op storingen zoveel mogelijk te beperken. Afnemer onderkent echter dat door DYZLE geleverde goederen of diensten negatief kunnen worden beïnvloed en (tijdelijk) niet beschikbaar kunnen zijn door fysieke factoren, atmosferische omstandigheden, aanpassingen of onderhoud aan netwerken van aanbieders van elektronische communicatiediensten, storingen in de verbindingen, problemen met de software of andere oorzaken.
  • DYZLE spant zich in binnen de grens van het redelijke de kans op storingen en de gevolgen daarvan tot het uiterste te beperken. DYZLE staat uitdrukkelijk niet in voor de integriteit van de gebruikte telecom/kabel verbindingen of energievoorzieningen.
  • Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, kan Afnemer een storing schriftelijk melden bij DYZLE op de door DYZLE bepaalde wijze. DYZLE zal zich in dat geval inspannen de storing op te lossen conform hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien naar het inzicht van DYZLE medewerking van Afnemer noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar een storing, zal Afnemer alle door DYZLE nuttig, nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. DYZLE is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door Afnemer of het niet naleven van gebruiksvoorschriften.
  • DYZLE is steeds gerechtigd de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.
  • Gedurende een periode van 3 (drie) maanden na oplevering, zal DYZLE naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in het systeem, herstellen, indien deze binnen die periode schriftelijk en gedetailleerd omschreven bij DYZLE zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van DYZLE.
  • De garantieverplichting vervalt indien de fouten als genoemd in het vorige lid geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, en/of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade en/of andere niet aan DYZLE toerekenbare oorzaken.
  • DYZLE zal indien sprake is van een terechte klacht het geleverde product via normale post versturen, nadat het defecte product aan DYZLE is geretourneerd. De maximale garantie op apparatuur is 1 jaar vanaf het moment van initiële levering. Indien een product op deze manier is vervangen, zal de garantietermijn niet verlengd worden.
  • Eventuele installatiewerkzaamheden vallen buiten iedere garantiestelling.
  • De garantie komt te vervallen indien de Afnemer zelf of niet door DYZLE geautoriseerde derden werkzaamheden hebben verricht aan de installatie of apparatuur.
  • Indien DYZLE ten onrechte op haar garantieverplichting wordt aangesproken, bijvoorbeeld in het geval van storing te wijten aan externe factoren als stofvorming, kabelbreuk of storingen welke door eenvoudig ingrijpen door de Afnemer zelf zijn op te lossen, bijvoorbeeld door een reset aan de hand van de handleiding of Platformondersteuning, worden naar aanleiding hiervan door DYZLE verrichte werkzaamheden aan de Afnemer in rekening gebracht conform het op dat moment geldende tarief.
  • Garantie wordt eerst verleend als de Afnemer aan al zijn verplichtingen uit overeenkomst en hiermee samenhangende verplichtingen heeft voldaan.
  • DYZLE zal bij het uitvoeren van de overeenkomst steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Aansprakelijkheid
  • DYZLE is nimmer jegens Afnemer aansprakelijk in het geval van buitengebruikstelling van de aansluiting door een derde binnen of volgend uit een overeenkomst tussen Afnemer en een derde.
  • Afnemer erkent dat de uitvoering van telecommunicatiediensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren (gebouwen, tunnels e.d.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de interconnectie en problemen met de door DYZLE en/of Afnemer gebruikte programmatuur. DYZLE is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens Afnemer aansprakelijk voor schade of kosten.
  • DYZLE is buiten de garantiebepalingen niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van DYZLE.
  • Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals aanbieders van telecommunicatiediensten zijn nimmer aan DYZLE toerekenbaar.
  • DYZLE zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade, daaronder begrepen schade aan derden, immateriële schade, bedrijfsschade en schade aan apparatuur of producten van de Afnemer of in welke andere vorm dan ook.
  • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van DYZLE, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde goederen en/of diensten gedurende de looptijd van de initiële overeenkomst, ongeacht een eventuele periodieke verlenging van de overeenkomst.
  • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van DYZLE in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover DYZLE hiervoor verzekerd is.
  • Indien ten gevolge van eenzelfde omstandigheid of gebeurtenis meer dan één vordering ontstaat of het totaal van verschillende vorderingen het verzekerde bedrag overstijgt, worden de vorderingen naar evenredigheid van omvang toegekend en voldaan.
  • Ook in het geval DYZLE de afgesproken apparatuur en/of diensten niet kan leveren, is DYZLE niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende apparatuur en/of diensten het gevolg is van een aan DYZLE toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van DYZLE lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van DYZLE en de telecommunicatieleverancier van DYZLE. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van DYZLE, zodat DYZLE ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
  • DYZLE is nimmer jegens Afnemer aansprakelijk indien Afnemer telecomdiensten afneemt (inclusief het gebruik van SIM kaarten in eigendom van Afnemer) bij een derde buiten enige contractuele relatie tot DYZLE.
  • DYZLE is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van het Platform afhankelijk van zijn providers. DYZLE zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot het Platform en/of het gebruik van het Platform zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel DYZLE hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van het Platform, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het Platform en/of de dienstverlening.
  • DYZLE heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van het Platform, het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal DYZLE de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig vermelden.
  • Alle vorderingen op DYZLE vervallen door verloop van één jaar na het opeisbaar worden daarvan.
 3. Annuleringen
  • Indien Afnemer aangeeft dat overeengekomen opdrachten en/of levering daarvan niet uitgevoerd hoeven te worden, zulks slechts na schriftelijke mededeling (waaronder begrepen per e-mail), zal DYZLE de totale opdrachtwaarde, inclusief eerstejaarsdiensten en registratiekosten, maar exclusief installatiekosten in rekening brengen.
 4. Betalingen
  • Betalingen geschieden vooraf middels automatische incasso dan wel in uitzonderlijke gevallen binnen 14 dagen na factuur datum.
  • De Afnemer zal DYZLE machtigen, bij overeenkomst of bij eerste verzoek daartoe, over te gaan tot automatisch incasso van de het door hem verschuldigde van de door hem daartoe opgegeven bank- of girorekening tenzij anders is overeengekomen. De Afnemer staat in voor voldoende saldo op deze rekening.
  • Indien de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is DYZLE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. DYZLE zal haar diensten gedurende een maand na de vervaldatum van de factuur blijven verrichten. Daarna kan DYZLE zonder voorafgaande waarschuwing de dienst afsluiten. DYZLE is niet gehouden tot vergoeding van enige daaruit voortkomende schade. De Afnemer blijft gehouden tot betaling van de verschuldigde (termijn)bedragen tot het einde van de looptijd van de overeenkomst.
  • Indien betaling niet tijdig door DYZLE wordt ontvangen is de Afnemer in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. De Afnemer is gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten betreffende de administratie, opslag, en kosten van juridische bijstand. Eveneens zal de wettelijke handelsrente overeenkomstig artt. 6:119a jo. 6:120 BW over de aldus verschuldigde som in rekening worden gebracht.
  • Kosten voor diensten worden per kwartaal bij vooruitbetaling gefactureerd en voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 5. – Geheimhoudingsplicht
  • DYZLE zal alle vertrouwelijke door Afnemer in het kader van de overeenkomst aan DYZLE ter beschikking gestelde informatie geheim houden. Met behulp van vertrouwelijke informatie en gegevens van Afnemer verkregen inzichten en procedures vallen niet onder deze geheimhouding, tenzij daaruit direct of indirect die vertrouwelijke informatie en gegevens van Afnemer kan worden herleid.
  • Afnemer is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van DYZLE of diens licentiegevers kunnen bevatten. Afnemer verbindt zich, deze programmatuur, databestanden, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Afnemer die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  • DYZLE blijft eigenaar van al het door haar krachtens enige overeenkomst aan Afnemer geleverde, totdat al haar vorderingen betreffende de levering van goederen en daarmee samenhangende verplichtingen van de Afnemer voor diensten volledig zijn nagekomen. Indien DYZLE in het kader van deze overeenkomst door de Afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud ook met betrekking tot de hieruit voortkomende vorderingen. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot vorderingen die DYZLE ten opzichte van de Afnemer mocht verkrijgen wegens toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de betreffende overeenkomsten. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, buiten zijn feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden, of aan enige derde hierop een recht verlenen.
  • De Afnemer machtigt hiermee DYZLE zich toegang te verschaffen tot de ruimten en/of voertuigen en/of deze beschikbaar te stellen, waarin de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van DYZLE berust zich bevinden en deze goederen onder zich te nemen. DYZLE is gerechtigd hiertoe over te gaan op het moment dat de Afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichting tegenover DYZLE tekort schiet of wanneer DYZLE goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in deze verplichting tekort zal schieten. De kosten verbonden aan het terughalen komen voor rekening van Afnemer.
  • Afnemer is gehouden alle goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van DYZLE berust, voor zijn kosten als een goede huisvader te verzekeren.
 7. Intellectueel Eigendom
  • Indien de Afnemer door een derde wordt aangesproken in verband met een door een derde gepretendeerde inbreuk op dienst rechten ter zake van door DYZLE geleverde producten of diensten, zal Afnemer DYZLE direct daaromtrent informeren. Ingeval een order uitgevoerd dient te worden naar ontwerp of andere aanwijzing door of namens Afnemer verstrekt, staat deze ervoor in dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
  • De intellectuele eigendom van alle krachtens overeenkomst door of vanwege DYZLE geleverde of ter beschikking gestelde goederen, diensten of programmatuur blijft berusten bij DYZLE of degene aan wie DYZLE de betreffende rechten ontleent.
  • DYZLE heeft het recht om de gemeten en geregistreerde data, gegevens en informatie geanonimiseerd vrij te gebruiken voor analyses, statistieken en publicaties.
  • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor acceptatie van abonnementsvoorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de door DYZLE geleverde diensten of goederen. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom van of uit goederen te verwijderen of te wijzigen, noch enige aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van informatie en gegevens, indien deze zich bevinden op of in de goederen, welke het eigendom zijn van DYZLE, te verwijderen. Het is Afnemer niet toegestaan de beveiliging van goederen te verwijderen of te ontwijken.
 8. Toepasselijk recht en geschillen
  • Deze Voorwaarden, enige overeenkomst en alle geschillen voortkomend uit of verband houdend met deze voorwaarden of enige overeenkomst, de totstandkoming of de uitvoering hiervan, dan wel daarmee samenhangend, worden beheerst door Nederlands recht.
  • Bevoegd is de rechter in het arrondissement Zwolle/Lelystad met uitsluiting van andere rechters om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen DYZLE en Afnemer evenals van geschillen omtrent deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, tenzij DYZLE er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
Menu